PRAVIDLA SOUTĚŽE “Adventní kalendář”

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané “Adventní kalendář“ (dále též jen „Soutěž“) pořádané společnosti Orzo Coffee, spol. s r.o., se sídlem Hodkovická 109, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 39675, IČ: 06120768​ ​(dále jen „Pořadatel“).

1.2. Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím sociální sítě Instagram umístěné na internetové adrese www.instagram.com (dále jen „sociální síť Instagram“), jež je provozována společností Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irsko (dále jen „Facebook Ireland Limited“).

  1. TRVÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěž se uskuteční v termínu od 2. prosince 2018 do 15. prosince 2018, 24:00 (dále jen

„doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání soutěže.

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Účast v soutěži je dobrovolná.

3.2. Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce.

3.3. Soutěžícím může být jen fyzická osoba:

3.3.1. starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní soutěžní úkol dle čl. 4.2,

3.4. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce.

3.5. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen soutěžící, který zneužívá či porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy Pořadatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

  1. PRŮBĚH SOUTĚŽE

4.1. K zapojení se do Soutěže potřebuje Soutěžící internet a veřejný profil na sociální síti

Instagram (dále jen „IG“).

4.2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že na Instagramu @nekava vloží komentář s odpovědí na soutěžní otázku pro daný den (dále „Soutěžní komentář“), bude sledovat účet @nekava a označí fotku pro daný den srdíčkem jako „to se mi líbí“.

4.3. Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Instagramu do Soutěže vložit pouze jeden komentář ke každé ze soutěžních otázek. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více shodných Soutěžních komentářů k jedné otázce, bude ze Soutěže vyřazen.

4.4. Soutěžní příspěvky nesmí mít pornografický, erotický, násilný, urážlivý, rasistický či jinak závadný obsah. Soutěžní příspěvky dále nesmí porušovat autorská práva nebo jinak zasahovat do práv a oprávněných zájmů Pořadatele, Organizátora nebo třetích osob, být v rozporu s dobrými mravy, porušovat pravidla IG, či právní předpisy České republiky. V opačném případě si Pořadatel vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv Soutěžní příspěvek ze Soutěže, případně učinit další opatření dle těchto Pravidel.

4.5. Soutěžící musí po celou dobu trvání soutěže splňovat veškeré podmínky použití sociální sítě Instagram (dále jen „uživatelské podmínky“). Pořadatel může vyloučit ze soutěže soutěžícího, jehož chování porušuje uživatelské podmínky.

4.6. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícím končí jeho účast v soutěži.

  1. VÝHRA, VÝHERCI

5.1. Výhru v Soutěži představují celkem 1x vánoční balíček Nekávy s krabičkou Nekávy dle vlastního výběru (espresso pody, nebo kapsle do kávovaru Nespresso®️), KeepCupem, bambusovým brčkem a vánoční dárkovou krabičkou (dále jen „Výhra“).

5.2. Výhru v Soutěži získává 1 náhodně vylosovaný Soutěžící. (dále jen „Výherce“).

5.3. Pořadatel si vyhrazuje Výhry uvedené v těchto Pravidlech nahradit výhrami obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné Výhry opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.4. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu nebo veřejným komentářem pod jeho Soutěžním příspěvkem na Instagramu, s výzvou k poskytnutí údajů pro zaslání Výhry. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu Pořadatele do 7 dnů reagovat či neposkytne Pořadateli údaje nutné pro zaslání Výhry, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

5.5. Výhra bude doručena Výherci jako doporučená zásilka na adresu, kterou Výherce Pořadateli sdělí. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře nebo nedoručení Výhry samotné.

5.6. Výhru nelze převádět na třetí osoby, vyplatit ji v hotovosti ani vyměnit za jiné věcné plnění. Výhry nejsou právně vymahatelné.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

6.1. Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel soutěže je v případě akceptace těchto pravidel, resp. vstupem Soutěžícího do Soutěže, oprávněn v postavení správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, uživatelské jméno na síti Instagram, a doručovací adresa, to vše za účelem realizace Soutěže, zejména za účelem prověření účasti Soutěžícího v Soutěži a dodržování těchto Pravidel, vyhodnocení Soutěže, výběru výherců, jakož i jejich kontaktování a předání výher.

6.2. Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito Pravidly. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6.3. Veškeré osobní údaje Soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení Soutěže.

6.4. Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány prostřednictvím nástrojů sociální sítě Instagram společnosti Facebook Ireland Ltd.

6.5. Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci Pořadatele soutěže. Soutěžící dále bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny přepravní společnosti.

6.6. Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce osobních údajů potvrzení ohledně zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz).

6.7. Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte e-mailovou adresu: objednavky@nekava.cz

  1. DALŠÍ USTANOVENÍ

7.1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na sociální síti Instagram.

7.2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

7.3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

7.4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž zodpovědný za to, že jakákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

7.5. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoliv ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže, Pravidla sociální sítě Facebook či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

7.6. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

7.7. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram. Každý Soutěžící zapojením do Soutěže osvobozuje tyto společnosti od všech závazků s ní souvisejících. Tato společnost také neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty Soutěžících.

7.8. Datum vydání Pravidel: 2. 12. 2018, Orzo coffee, s.r.o.

schreiben Sie uns

Senden Sie uns eine Nachricht und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

0